เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้

เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้(LEARNING DISABILITIES)

เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า เด็ก LD คำว่า LD เป็นตัวย่อที่มาจากคำว่า Learning disabilies  ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นเด็กที่สมองมีการทำงาน ผิดปกติ ทำให้การเรียนรู้ของเด็กมีปัญหาเรียน

{module[185]}

รู้ได้ช้ากว่าเด็กปกติทั่วไป ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการอ่าน อ่านหนังสือไม่ได้ สะกดคำไม่เป็น ลืมง่าย เขียนหนังสือไม่ได้ บวก ลบ คูณ หาร คำนวณเลขไม่เป็นเลย  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งสาเหตุที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจจะเกิด

 1. กรรมพันธ์
 2. สารตะกั่วเป็นพิษซึ่งเด็กอาจได้รับสารตะกั่วในขณะที่มารดาตั้งครรภ์อยู่
 3. การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ซึ่งกระทบกระเทือนไปยังสมองทำให้สมองทำงานผิดปกติ
 4. ขาดออกซิเจนระหว่างคลอด

ลักษณะพฤติกรรมของเด็ก LD

 1. ดูฉลาดหรือปกติในทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องการเรียน
 2. สะกดคำไม่ได้ หรือ ไม่ถูก
 3. อ่านช้า อ่านข้าม อ่านเพิ่ม
 4. สับสนกับตัวอักษร เช่น ค กับ ด , ถ กับ ภ , ม กับ น ,p กับ q , 6 กับ 9 เป็นต้น
 5. ไม่เข้าใจค่าของจำนวน เช่น หน่วย สิบ ร้อย พัน...
 6. มีความบกพร่องในการรับรู้ การจับใจความ
 7. ผลกาารเรียนไม่คงเส้นคงวา
 8. มีอารมณ์ไม่คงที แสดงพฤติกรรมแปลกๆ

{jcomments on}

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com