การศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาสำหรับบุคคล 3 กลุ่ม คือ บุคคลที่มีความพิการ บุคคลด้อยโอกาส และบุคคลปัญญาเลิศ ในประเทศไทยได้จัดการศึกษาให้กับบุคคล 3 กลุ่มดังกล่าวเสมอมา

{module[185]}

กระทรวงศึกษาธิการได้จำแนกความพิการ หรือความบกพร่องเพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษและศักยภาพของคนพิการ ให้บังเกิดผลในการพัฒนาอย่างแท้จริง เป็น 9 ประเภทดังนี้

คนพิการมีอยู่ 9 ประเภท คือ

1.คนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

2. คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

3. คนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

4. คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

5. คนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

6. คนที่มีความบกพร่องทางการพูดหรือภาษา

7.คนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์

8.บุคคลออทิสติก

9.บุคคลพิการซ้อน

{jcomments on}

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com