=5) { currentGrade="D"; currentComment=" ทำได้น้อยมาก ควรปรับปรุง"; } if (i> =6)..." />

รากที่สอง

แบบฝึกออนไลน์เรื่อง รากที่สอง(square root)

คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


ข้อที่ 1)
รากที่สองของ 4 คือ
2 และ -2
2
-2
\(\sqrt{2}\)

ข้อที่ 2)
รากที่สองของ 81 คือ
9
-9
9 และ -9
\(\sqrt{9}\)

ข้อที่ 3)
รากที่สองของ \(\frac{16}{100}\) คือ
\( \frac{4}{10}\)
\(-\frac{4}{10}\)
\(\frac{4}{10} \) และ \(-\frac{4}{10}\)
\(\sqrt{40}\)

ข้อที่ 4)
รากที่สองของ 0.25  คือ
5
-5
0.5
-0.5 และ 0.5

ข้อที่ 5)
รากที่สองของ 169 คือ
13
-13
13 และ -13
ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6)
จงหาค่าของ \(\sqrt{121}\)
11
-11
11 และ -11
ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7)
จงหาค่าของ \(\sqrt{1.44}\)
12
-12
1.2
-1.2

ข้อที่ 8)

จงหาค่าของ \(\sqrt{8}\)

\(2\sqrt{2}\)
\(3\sqrt{3}\)
2
4


ข้อที่ 9)
จงหาค่าของ \(\sqrt{1000}\)
10
100
\(10\sqrt{10}\)
\(\sqrt{10}\)


ข้อที่ 10)
จงหาค่าของ \( \sqrt{\frac{8}{125}}\)
\(\frac{4}{5}\)
\(\frac{2}{5}\)
\(\frac{2\sqrt{2}}{5\sqrt{5}}\)
\(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\)


ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com